Consultar el teu saldo en € Virtuals

Avís legal

TITULARITAT

Associació de Comerciants de CentreVic (Vic Comerç)
C/Dr. Junyent, 1
08500 Vic (Barcelona)
93.885.41.17
vic@targetaurbana.cat
CIF G08730046

PRESENTACIÓ

De conformitat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en transposició de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, i la Directiva 98/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació; informem que www.targetaurbana.cat facilita l'accés a la pàgina Web de VIC COMERÇ (l’agrupació d’associacions de CentreVic, GAP i Remei-Estadi), els seus serveis i continguts, consistents en el Sistema de Fidelització “Targeta Urbana Vic” i “Targeta Regal Vic”, com a mitjà que ofereix als seus usuaris la possibilitat d’obtenir i acumular euros virtuals per cada compra en els comerços adherits VIC COMERÇ. Així mateix, posem en el seu coneixement que VIC COMERÇ respecta i observa les obligacions legals vigents.

L'accés a www.targetaurbana.cat per qualsevol usuari d'Internet, implica l'acceptació i compliment de les presents condicions de servei generals i de qualsevol altra condició de servei particular si és el cas.

El present lloc ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els Usuaris a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per la VIC COMERÇ.

L'accés a determinats Continguts oferts a través d'aquest lloc Web pot trobar-se sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització dels esmentats Continguts, l'Usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars.

CONDICIONS D'ÚS DEL WEB

1. ACCÉS GENERAL

www.targetaurbana.cat és una Web d'accés lliure i gratuït pels usuaris d'Internet.

La utilització d'aquesta Web per qualsevol persona atribueix la condició d'Usuari del lloc, i l'adhesió a les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi a la mateixa. Per això, la VIC COMERÇ recomana a l'Usuari llegir les condicions d'ús atentament cada vegada que accedeixi al el Web.

VIC COMERÇ, no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei.

MENORS

El present lloc Web està destinat exclusivament a majors de 16 anys per la qual cosa qualsevol utilització per menors de l'esmentada edat està prohibida.

2. ACCÉS PARTICULAR

Per accedir a algun dels serveis i/o productes particulars del Web, com es l’àrea privada dels titulars de la “Targeta Urbana Vic” i dels comerços adherits al sistema de fidelització de VIC COMERÇ, es necessari d'un nom d’usuari i d'una clau les quals són personals i intransferibles i vostè es compromet a vetllar per la seva confidencialitat.

Els procediments d'identificació i autenticació per a l'accés es podran modificar per VIC COMERÇ, per a la qual cosa seran comunicats convenientment.

VIC COMERÇ, no es fa responsable dels accessos indeguts a la part privada del Web mitjançant la utilització de les claus d'accés en nom de l'usuari. L'usuari es fa responsable del mal ús i accessos no autoritzats que poguessin fer tercers a través de l'usuari i la clau per accedir a la part privada del Web.

VIC COMERÇ, no es fa responsable pels danys i perjudicis ocasionats per l'ús indegut del servei.

Vostè es compromet a comunicar immediatament a VIC COMERÇ, qualsevol pèrdua, sostracció o similar que pugui posar en perill la confidencialitat de l'usuari i la clau.

Per poder accedir a l’àrea particular de la Web:

1.- L’usuari titular de la Targeta Urbana Vic haurà de signar i acceptar prèviament "CONDICIONS GENERALS D’ÚS I FUNCIONAMENT DE LA TARGETA URBANA VIC".

2.- L’usuari comerç adherit al sistema de fidelització de la Targeta Urbana Vic haurà de signar i acceptar prèviament "ACORD D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE FIDELITZACIÓ - TARGETA URBANA VIC".

Aquestes condicions i acords son part íntegra i complementària de l’avís legal i condicions d’us d’aquesta web.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La visita al web no implica que l'usuari es registri o que hagi de facilitar dades de caràcter personal. Quan hagi de subministrar-los, el lloc web informa sobre el caràcter obligatori del lliurament de les dades mitjançant un asterisc [*]. Per gaudir determinats serveis o solucions l'usuari s'ha de donar d'alta com a usuari registrat.

En el cas que tan sols faciliti dades per sol·licitar informació o comentar qualsevol cosa a través del formulari de contacte, les seves dades tan sols seran utilitzades per donar resposta a la seva sol·licitud, sense un ús posterior.

Amb la informació que li proporcionarem a continuació, de conformitat amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), VIC COMERÇ vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

On van les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti a l’alta del sistema de fidelització conegut com TARGETA URBANA suposen un consentiment exprés per ser tractades i incorporades a un fitxer responsabilitat de ASSOC. DE COMERCIANTS CENTREVIC (des d'ara VIC COMERÇ) CIF: G08730046 i domicili a C/ Dr. Junyent 1, 08500 Vic (Barcelona), email: vic@targetaurbana.cat, com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització.

En el cas de la TARGETA URBANA, les dades seran també incorporades als fitxers dels comerços adherits al sistema de fidelització, exclusivament on faci ús de la targeta com a client, com a objectiu i essència de la Targeta Urbana.

Per què es tracten les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti suposen un consentiment exprés per a les gestions administratives i comercials pròpies de l'ús dels serveis, productes i promocions del sistema de fidelització propis o de comerciants adherits a la Targeta Urbana, llevat que ens manifesti el contrari.

La finalitat de la Targeta Urbana es la d’obtenir euros virtuals en les compres de productes i serveis, el seu canvi per descomptes, així com, la comunicació directa als titulars de la Targeta Urbana d’ofertes, promocions i informació relacionada amb VIC COMERÇ els comerços i serveis adherits.

El tractament inclou l'anàlisi, l’estadística i la formació de perfils del clients fidelitzats. Tanmateix es podrà fer ús i publicació de la imatge individual o en grup, que pugui ser captada, en qualsevol suport, en relació a les activitats en les que participi el titular de la targeta.

Quines dades precisem?

Les caselles marcades amb el símbol [*] són de caràcter obligatori, i omplir-los suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquesta política de privacitat.

Les dades que es poden tractar dels usuaris donats d’alta a la Targeta Urbana són:

L'usuari que faciliti dades de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitats.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors d'edat, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant perquè les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament. Les dades personals del representant legal, seran tractades de la mateixa manera i amb la mateixa finalitat que les dels Usuaris, i se li aplicarà la mateixa política de privacitat.

Temps de conservació de les dades

Les dades seran conservades i tractades fins que vostè ens sol·liciti la seva cancel·lació o sol·liciti la baixa de la Targeta Urbana, i com a mínim, pel temps que vingui imposat per imperatius legals vigents a VIC COMERÇ i als comerciant adherits cessionaris legals de les dades.

Cessió i accés de dades per tercers

Les dades del titular de la targeta Urbana seran comunicades als comerços adherits on es faci ús de la mateixa Targeta Urbana clients de VIC COMERÇ per l’usuari titular, com a legítims co-responsables del fitxer.

En el cas d’alta del sistema de fidelització, per al compliment i assoliment dels serveis, s’ha de tenir present que l’objectiu de la Targeta Urbana és que pugui ser utilitzada en tots els comerços adherits al sistema de fidelització i per això el titular de la Targeta autoritza necessària i expressament a VIC COMERÇ a que les dades contingudes en la sol·licitud i totes aquelles que s’obtinguin en el desenvolupament normal d’aquest sistema, siguin cedides tan sols als comerços adherits on es faci ús de la Targeta Urbana, amb la mateixa finalitat d’obtenir euros virtuals en les compres de productes i serveis, el seu canvi per descomptes, així com, la comunicació directa als titulars de la Targeta Urbana d’ofertes, promocions i informació relacionada amb els comerços i serveis adherits.

VIC COMERÇ no es fa responsable de l'ús que aquests comerços adherits facin.

Quina és la base legal del tractament?

En la mesura que sigui necessari per al compliment de les finalitats aquí expressades i com a requisit legal necessari, l’alta a la Targeta Urbana és una acció positiva i inequívoca que consent el tractament per Vic Comerç i el comerç adherit on es faci ús de la targeta pel titular enregistrat.

Quins drets i obligacions tens davant aquest tractament de dades?

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte a les seves dades personals, dirigint una comunicació a ASSOC. DE COMERCIANTS CENTREVIC mitjançant un escrit al carrer Dr. Junyent, 1 CP 08500 Vic, acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l’alta de la targeta, o mitjançant un correu electrònic a vic@targetaurbana.cat.

Així mateix, us recordem que conforme al Reglament EU 2016/679, vostè té dret a reclamar per qualsevol incompliment legal davant les autoritats de control de protecció de dades.

DADES ACTUALITZADES - És responsabilitat de l'usuari que vol registrar-se a la targeta Urbana facilitar totes les dades actualitzades que es requereixin com a obligatòries per a l'ús i gaudi dels serveis i productes oferts. Les dades i la informació proporcionades es suposaran com certes, veraces i actuals, i és responsabilitat de l'usuari modificar i/o actualitzar en tot moment aquesta informació. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a ASSOC. DE COMERCIANTS CENTREVIC mitjançant un correu electrònic a vic@targetaurbana.cat, per correu convencional a VIC COMERÇ o a qualsevol dels establiments adherits. En tot moment, ASSOC. DE COMERCIANTS CENTREVIC i els comerciants adherits donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d’aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

OPOSICIÓ A LA PUBLICITAT - En el cas que el titular de la Targeta Urbana Vic desitgi oposar-se a la recepció de publicitat, ofertes, promocions i informació d’un comerç específic, podrà exercitar aquest dret d’oposició concret dirigint-se directament al comerç del que no vol rebre comunicacions, o a l’ASSOC. DE COMERCIANTS CENTREVIC mitjançant un escrit al carrer Dr. Junyent, 1 CP 08500 Vic, acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport indicant el nom del comerç, o directament a través de les opcions de baixa automatitzades que apareixeran en els emails publicitaris que el titular de la Targeta Urbana pugui rebre, així com accedint a l’àrea privada d’aquesta Web i clicant les caselles corresponent de no recepció de publicitat; tot això sense efectes retroactius sobre l'anterior tractament i cessió de dades a tercers, i sense detriment de les obligacions i conseqüències legals que d'això es derivin dels responsables dels fitxers.

Seguretat i confidencialitat

VIC COMERÇ tractarà les dades amb la màxima confidencialitat i guardarà secret professional respecte tots ells, obligant-se a no comunicar-les a tercers no autoritzats sense el consentiment respectiu, ni tan sols per a la seva conservació, obligació que subsistirà encara després de finalitzar les relacions comercials amb l'Usuari; tot això de conformitat amb la normativa vigent, i adoptant les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es tracten, i evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, el cost de l'aplicació, la naturalesa de les dades emmagatzemades, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat al què estan exposats i que comporta el tractament per als drets i llibertats de les persones físiques.

POLÍTICA DE COOKIES

No et preocupis: les cookies són una cosa molt senzilla i que tots els webs necessiten per funcionar. Aquí t'expliquem què són les cookies i com les utilitzem al nostre web.

Què són les cookies?

Una galeta és un fitxer que es descarrega per emmagatzemar i recuperar dades d'un equip terminal a l'ordinador o equip informàtic de l'usuari, en accedir a determinades pàgines web, que s'arxiva en el disc dur o a la memòria temporal, que reté dades de l'usuari i sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip, i permeten accions com recordar contrasenyes o elaborar consultes més ràpides.

L'usuari pot esborrar les cookies del seu disc dur sempre que ho desitgi, o bloquejar la recollida d’informació. Si no desitja que les galetes siguin emmagatzemades, haurà de configurar-se el navegador web per a tal ús. En cas de no emmagatzemar-les, algunes funcionalitats de VIC COMERÇ poden no estar disponibles, però sí que es podrà navegar pel web. La informació és únicament per a l'ús particular de VIC COMERÇ, no revelant ni compartint aquesta informació amb tercers.

La informació que aquest web emmagatzema al seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un número que identifica un usuari, a més de preferències com l'idioma de navegació preferit i la data en la qual es va dipositar la cookie. Això permetrà reconèixer-lo en les seves pròximes visites al nostre lloc web. Les cookies ens ajuden a millorar el nostre web i a prestar un servei millor i més personalitzat. En concret, ens permeten:

Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms ni de l'adreça postal des d'on es connecten ni qualsevol altra dada personal identificativa de l'usuari.

La informació que obté està relacionada amb el nombre de pàgines visitades, l'idioma, xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l'adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris, el nombre d'usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir i l'operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita. Aquesta informació la fem servir per millorar les nostres pàgines, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten, adaptant-les per exemple als navegadors o terminals més utilitzats.

Quins tipus de cookies utilitza VIC COMERÇ?

TIPUS DE COOKIES

PROPIETAT

PROPÒSIT D’AQUEST TIPUS DE COOKIES

Cookies Sessió

Pròpies

Les cookies pròpies són necessàries per mostrar correctament la pàgina web i garantir el correcte funcionament del lloc. Aquestes cookies estan relacionades amb la sessió de l'usuari i el login. Recull el valor relatiu a l'Acceptació de cookies per part del navegador utilitzat per l'usuari de la pàgina web, que romanen a l'arxiu de galetes del navegador mentre estàs a la nostra pàgina web. És a dir, estan actives mentre dura la visita a aquest web i, per tant, són esborrades del teu ordinador al abandonar-lo.

Cookies analítiques

Google Analytics

Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar el comportament dels usuaris de forma agregada i anònima, incloent el nombre de visitants al web i les seves diferents pàgines, la procedència de les visita, dia i hora, plataforma, paraules de cerca que utilitza un usuari per trobar el seu contingut desitjat. D'aquesta manera VIC COMERÇ se serveix d'un mitjà de gran utilitat per poder introduir millores en el lloc web i saber quin contingut o disseny és més rellevant per a l'usuari.

Cookies Publicitàrias

Google & Carbon

Cookies que permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

Com pots configurar les teves cookies?

En navegar i continuar en el nostre lloc web, estaràs consentint l'ús de les cookies en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. Com a usuari, tens la possibilitat d'exercir el teu dret a bloquejar, eliminar i rebutjar l'ús de cookies, en tot moment, modificant les opcions del navegador; per exemple:

Si fas servir un altre navegador diferent dels anteriors, consulta la seva política d'instal·lació, ús i bloqueig de cookies.

Què passa si es desactiven les cookies?

Algunes funcionalitats dels serveis o àrees d'aquest lloc web podrien no funcionar.

Actualitzem la nostra política de galetes?

És possible que actualitzem la política de cookies de la nostra pàgina web. Per això, et recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixis al nostre lloc web, amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per què utilitzem les cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

"VIC COMERÇ", "Targeta Urbana Vic" i "Targeta Regal Vic" son una marca registrada en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, pel que queda expressament prohibit qualsevol ús, de les mateixes o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat, per tercers sense prèvia autorització per escrit de VIC COMERÇ.

www.targetaurbana.cat és un domini registrat per VIC COMERÇ. Aquest domini no pot ser utilitzat, llevat d'autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de VIC COMERÇ de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de VIC COMERÇ.

La totalitat d'aquest lloc Web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l'accés a l'esmentat lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc Web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o als servidors Proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest Web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L'usuari s'obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatius dels drets de VIC COMERÇ o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin incloure's en els continguts. Així mateix l'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera l'esmentada informació.

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS

1. Responsabilitat EN QUANT AL CONTINGUT

L'usuari ha de tenir en compte que tals materials poguessin no contenir les últimes actualitzacions. La seva modificació o supressió podrà realitzar-se per VIC COMERÇ sense avís previ. No es derivarà efecte vinculant algun de qualsevol informació que es proveeixi a través d'aquest lloc Web.

VIC COMERÇ s'eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió  adoptada per l'usuari del lloc Web com a conseqüència de la informació continguda en ella, en especial respecte a les característiques tècniques dels cables.

VIC COMERÇ rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per VIC COMERÇ o no publicada de manera autoritzada per ella sota el seu nom, de la mateixa manera que la responsabilitat que es derivi de la utilització dolenta dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Part del Web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en www.targetaurbana.cat compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. VIC COMERÇ no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En qualsevol cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta Web poden dirigir-se a la següent direcció contacte.

2. Responsabilitat RESPECTE ALS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS (ENLLAÇOS)

Els enllaços introduïts en www.targetaurbana.cat són de caràcter merament informatiu i, per tant, VIC COMERÇ no controla ni verifica cap mena d'informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d'aquests llocs Web. En conseqüència, VIC COMERÇ declina qualsevol mena de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

3. Responsabilitat EN EL SUPÒSIT EN QUÈ AQUESTA PÀGINA SIGUI EL DESTÍ DE L'ENLLAÇ INTRODUÏT EN UNA ALTRA PÀGINA.

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina Web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destí al lloc de VIC COMERÇ deurà atenir-se a les següents estipulacions:

El VIC COMERÇ no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web que ofereix l'enllaç. L'establiment de l'enllaç no implica l'existència d'algun tipus de relació, col·laboració o dependència de VIC COMERÇ amb el titular d'aquesta pàgina Web.

3. Responsabilitat ASPECTES TÈCNICS.

VIC COMERÇ no garanteix  la continuïtat del funcionament  del lloc Web de la mateixa manera que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible.

VIC COMERÇ no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats  de la navegació per Internet necessària per a l'ús d'aquest lloc Web.

4. OBLIGACIÓ DELS USUARIS.

Respecte a la navegació, l'usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que al seu moment estableixi VIC COMERÇ relativa a l'ús del lloc. A aquests efectes VIC COMERÇ es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc Web.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que VIC COMERÇ pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

L'usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que VIC COMERÇ posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic. Els qui accedeixen al lloc Web han d'observar la legislació aplicable, els codis ètics o de conducta que poguessin subscriure's, i les normes generals d'ús del web. Conforme a aquests s'abstindran de realitzar conductes que, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu:

(a) contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i a la resta de l'ordenament jurídic;

(b) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigradores, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

(c) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) incorporin missatges delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i bones costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

(i) indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;

(f) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

g) siguin falses, ambigües, inexactes, exagerades o extemporànies, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

(h) es trobin protegides per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per portar a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

(i) violin els secrets empresarials de tercers;

(j) siguin contràries al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(k) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;

(l) constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial;

(m) provoquin, per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.), dificultats en el normal funcionament del Servei, o Incompleixin els requisits tècnics o especificacions establertes per a l'accés al lloc web.

DURADA I MODIFICACIÓ

VIC COMERÇ tindrà dret a modificar els termes i condicions  aquí estipulades de manera unilateral, totalment o parcial. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d'aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de manera total o parcial per VIC COMERÇ.

VIC COMERÇ podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l'operativitat d'aquest lloc Web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l'usuari. Després de l'esmentada extinció, l'usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre VIC COMERÇ  que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de manera individual a l'usuari per la mateixa.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei, les parts accepten la submissió expressa als Jutjats de Vic (Espanya) i la legislació espanyola corresponent. De conformitat a l'Article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Per a qualsevol controvèrsia quan la part afectada és un consumidor, aquesta podrà, a lliure elecció, seleccionar el domicili habitual de la seva residència per a la interposició d'accions judicials.

Targeta Urbana
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5 (Edifici El Sucre) Vic
T. 621 28 10 51